|
|

ПЕРСОНАЛ

Персоналот на техничката служба го сочинуваат 15 лица со просечно искуство во областа од 10 години.

Образование:

 • дипломирани инженери 4
 • магистри 4
 • доктори на наука 7

Иако сите лица ангажирани во техничката служба имаат најмалку високо образование, согласно со политиката на квалитет и мисијата на техничката служба,целокупниот персонал е активно ангажиран во различни форми на обновување и подигање на знаењата и вештините:

 • меѓународни семинари во специфични области;
 • меѓународни симпозиуми во областа на применетата наука за возилата;
 • специјалистички курсеви организирани од високообразовни институции и други организации;
 • обуки, предавања одржани од видни светски експерти на покана на техничката служба;
 • други форми на континуирано унапредување на знаењето.

За искуството на нашиот персонал во извршувањето на испитувањата на возила говорат податоците за извршени :

 • постапки на одобрување (атестирање) на преправени / поправени возила (повеќе од 100 000 предмети);
 • постапки на одобрување (хомологација) (повеќе од 50 000 предмети);
 • постапки на сертифицирање на возила за превоз на опасни материи (ADR) (повеќе од 5 000 предмети);
 • постапки на сертифицирање за подготвеност за сообраќај (“СЕМТ”) (повеќе од 10 000 предмети).