|
|

ДЕЈНОСТИ

Покрај апликативните активности кои ги реализираат во техничката служба, членовите на оваа служба се занимаваат и со следните дејности:

 • наставна
 • научно-истражувачка
 • применети истражувања
 • обуки и други тренинг активности

 

Наставна дејност

Наставната дејност се одвива во рамките на студиските програми на Машинскиот факултет:

 

Научно-истражувачка дејност

Научно-истражувачката дејност се остварува преку постојаното учество со научни трудови на научни симпозиуми, конференции, часописи од областа на моторните возила, како и во реализацијата на многубројни домашни и странски научни проекти.

Применети истражувања

 • проектирање на системи, составни делови, самостојни технички единици и возила
 • испитувања на одделни системи, составни делови, самостојни технички единици и возила во и вон регулираната област
 • развој на виртуелни модели (со користење на методите на конечни елементи, автоматска динамичка анализа на механички системи, динамика на флуиди) за потребите на развој и оптимирање на одделни системи, составни делови, самостојни технички единици и возила
 • проектирање на системи за експлоатација и одржување на возила
 • експертизи и вештачења
 • дизајн на компоненти и производи
 • дизајн на ентериери на возила
 • екстериерен дизајн на возила
 • иновативен дизајн
 • други стручни и развојни активности

 

Обуки и тренинг активности

Обуките и тренинг активностите се одвиваат преку тренинг центарот кој организира и реализира предавања, практични вежби, тестови и испити. За потребите на обуките и тренинг активностите тренинг центарот подготвува информативен и едукативен материјал. Обуките и тренинг активностите главно се однесуваат на:

 • конструкцијата и функционирањето на возилата, нивните системи, составни делови и самостојни технички единици;
 • прописи од областа на возилата и безбедноста во сообраќајот (домашни и меѓународни);
 • постапки на испитување на одделни карактеристики на возилата, нивните системи, составни делови и, самостојни технички единици;
 • постапки на инспектирање на одделни карактеристики на возилата, нивните системи, составни делови и, самостојни технички единици;
 • стекнување на стручни знаења за лицата кои вршат експлоатација и одржување на возилата;
 • стекнување на знаења и вештини за користење на современи инженерски алатки за развој, конструкција и дизајн на одделни производи;
 • останато.