|
|

УСЛУГИ

Техничката служба за возила при Машинскиот факултет во Скопје е акредитирана и овластена за вршење на следните услуги:

Техничката служба за возила врши и други стручни и технички работи во областа на возилата, како:

  • Испитување, проверки и останати активности поврзани со постапката за одобрување на систем, составен дел, самостојни технички единици и опрема.
  • Развој и проектирање на возила, системи, составни делови, самостојни технички единици и опрема.
  • Обука и консултантски услуги
  • Останати стручни работи од областа на возилата