|
|

РЕГУЛАТИВА

Службен весник на Република Македонија бр.140/2008
Закон за возила

Службен весник на РМ, бр. 39 од март 2011 година
Правилник за измена и дополнување на правилникот за единечно одобрување на возило

Службен весник на РМ, бр. 13 од 4. 2. 2011 година
Правилник за дополнување на правилникот за единечно одобрување на возила

Службен весник на Република Македонија бр.105/2010
Правилник за изменување на правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата

Службен весник на Република Македонија бр.21/2010
Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и осното оптоварување на возилата

Службен весник на Република Македонија бр.16/2010
Правилник за единечно одобрување на возило

Службен весник на Република Македонија бр.16/2010
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата

Службен весник на Република Македонија бр.7/2010
Правилникот за одобрување на преправени и поправени возила

Службен весник на Република Македонија бр.134/09
Правилник за одобрување на земјоделски и шумски трактори

Службен весник на Република Македонија бр.131/09
Правилник за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата

Службен весник на Република Македонија бр.132/09
Правилник за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила

Службен весник на Република Македонија бр.131/09
Правилник за одобрување на тип на моторни возила со две и со три тркала

Службен весник на Република Македонија бр.70/2009
Правилник за висината на трошоците во постапките за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата