|
|

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА

Постапката за идентификација на возилата се спроведува во рокови и за возила утврдени со член 24 од Законот за возила.

 1. Меѓународни и меѓудржавни организации - за службено користење;

 2. Дипломатски и конзуларни претставништва на други држави во Република Македонија - за службено користење;

 3. Дипломатски и конзуларни лица вработени во странските претставништва во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства - за приватно користење;

 4. Државјани на Република Македонија кои се враќаат од постојана или привремена работа или престој во странство, доколку биле во странство најмалку една година без прекин;

 5. Странски државјани на кои им е издадено одобрение за привремен или постојан престој во Република Македонија;

 6. Хуманитарни организации за извршување на нивните хуманитарни работи и

 7. Возила кои пред повторното внесување во Република Македонија, еднаш биле регистрирани во Република Македонија.


     ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Барање за извршување на техничкиот дел од постапката кое се добива во техничката служба;

 2. Документ - известување за исполнување на условите од член 24 од Законот за возила на
  овој правилник, издаден од Органот за
  одобрување;

 3. Certificate of conformity (СОС), издаден од непосредниот производител на возилото за
  ново возило со оригинал за увид, односно
  СОС за половно возило (доколку со таквото
  возило е издаден), со оригинал за увид;

 4. Други документи или други докази (посебно
  ако се работи за возило кое што не е
  наменето за европскиот пазар или за
  возило што не е изработено според
  хармонизираните европски прописи) од кои
  е можно да се земат валидни податоци за идентификација на возилото;

 5. Фотокопија од претходната сообраќајна
  дозвола со оригинал за увид (за возилата
  што претходно биле регистрирани);

ПОСТАПКА:

 • Приложената документација се прегледува и странката се известува за натамошните фази во постапката и начинот на кој ќе биде информирана за превземањето на готовите документи. Странката се информира за начинот на плаќање за извршената услуга. ЦЕНОВНИК

 • Доколку врз основа на извршениот преглед на документацијата се констатира дека се исполнети сите услови и утврдени потребните технички карактеристики, Техничката служба на странката и издава документ „Согласност за регистрација“.

 • Во спротивно, доколку констатира дека за возилото не постојат доволно податоци, техничката служба ја известува странката за потреба од дополнителни податоци.

 • Согласноста за регистрација се предава при регистрацијата на возилото.

Идентификација и оцена на техничката состојба е постапка во која се утврдува истоветноста на возилото и неговите основни технички податоци со помош на приложената документација и/или со проверка на податоците во регистарот на податоци на возила, и визуелно се проверува неговата целосност и способност за безбедно возење во сообраќајот на патиштата, односно за безбедна работа при извршувањето на земјоделски и шумски работи, како и проверка дали возилото не било преправено, односно поправано во согласност со член 19 од Законот за возила.

Постапката за идентификација и оцена техничката состојба на возилата се спроведува за нови возила за кои типот е одобрен во согласност со хармонизираните прописи за ЕУ одобрување на тип и поседуваат оригинален CОC (Certificat of Conformity), како и за возило за кое типот е одобрен во Република Македонија, односно за кои Органот за одобрување издал документ дека припаѓаат на одобрен тип, варијанта/изведба во Република Македонија.

 

ЗАБЕЛЕШКА:

Целокупните постапки за Идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возила се изведуваат во согласност со насоките дадени во Прирачниците за вршење стручни и технички работи, како и со важечките законски прописи кои ја уредуваат оваа област.

Странката може да пополни анкетен лист во врска со квалитетот на услугата. Анкетниот лист се наоѓа на шалтерот во приемната просторија.

Странката може да поднесе жалба во врска со работата на техничката служба.