|
|

ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРОМЕНИ ШТО НЕ ЗНАЧАТ ПРЕПРАВКА И ПОПРАВКА НА ВОЗИЛОТО

Оваа постапка се врши согласно со Правилникот за промени на возилата што не значат преправка и поправка и начинот на нивното евидентирање, како и формата и содржината на образецот на потврдата за вградување (Службен весник на Република Македонија број 94/2009) и е наменета за евидентирање на вградени одделни системи, составни делови, самостојни технички единици и опрема кои имаат Одобрение, а претходно не биле вградени на возилото, притоа нивното вградување не претставува преправка и поправка согласно закон. Вградувањето на системи, составни делови, самостојни технички единици и опрема го врши правно или физичко лице што е регистрирано за одржување и поправка на возила.


     ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Барање за спроведување на постапка
  за евидентирање на промена

 2. Потврда за вградување пополнета од регистрираното правно или физичко
  лице кое ја извршило промената на возилото Образец бр. 1 од Правилникот
  за промени на возилата што не значат преправка и поправка и начинот на
  нивното евидентирање, како и формата
  и содржината на образецот на потврдата
  за вградување (Службен весник на Република Македонија број 94/2009)

 3. Документи за идентификација на одобренијата на компонентите кои се нововградени и за одобренијата за
  основно (фабрички) вградените компоненти кои се заменети

ПОСТАПКА:

 • Возилото и приложената документација се прегледуваат и странката се известува за натамошните фази во постапката и начинот на кој ќе биде информирана за превземањето на готовите документи. Странката се информира за начинот на плаќање за извршената услуга. ЦЕНОВНИК

 • Доколку врз основа на извршениот преглед на возилото од постапката се констатира дека постои целосна усогласеност со барањата за одобрување, според одредбите од Правилникот за промени на возилата што не значат преправка и поправка и начинот на нивното евидентирање, како и формата и содржината на образецот на потврдата за вградување, Техничката служба на барателот му издава документ “Потврда за сообразност”.

 • Во спротивно, доколку констатира дека возилото не ги исполнува пропишаните барања, техничката служба до барателот доставува известување за прекинување на постапката во кое се наведeни причините за прекинување.

 • Потврдата за сообразност се предава при регистрацијата на возилото.

 

ЗАБЕЛЕШКА:

Целокупната простапка за одобрување на возила се изведува во согласност со насоките дадени во Прирачниците за вршење стручни и технички работи, како и со важечките законски прописи кои ја уредуваат оваа област.

Странката може да пополни анкетен лист во врска со квалитетот на услугата. Анкетниот лист се наоѓа на шалтерот во приемната просторија.

Странката може да поднесе жалба во врска со работата на техничката служба.